Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


BKG

BKG je njemačka tvrtka specijalizirana za opremu koja se koristi u uređajima za kompenzaciju jalove energije, a naročito u mrežama sa MTU upravljanjem, odnosno u mrežama sa značajnijim učešćem viših harmonika.

Proizvodi

  • Prigušivač kružnog filtera za sklapanje prigušnog kompenzacijskog uređaja jalove struje.
  • Krugovi za blokiranje zvučne frekvencije, pojedinačne ili dvostruke blokade koje su ugrađene kako bi zaštitile kompenzacijske uređaje ili spriječile utjecaj na TRA radijski uređaj.
  • Prigušivač kružne sisaljke za sklapanje podesivog prigušnog uređaja za kompenzaciju.
  • Kondenzatori prikladni za ugradnju s uređajem za kompenziranje jalove struje.
  • Filteri prikladni za uklanjanje frekventnih smetnji.

Za detalje posjetite adresu: www.bkg-boehm.com

Krugovi za blokiranje zvučne frekvencije

Krugovi za blokiranje zvučne frekvencije spriječavaju nedopušteno opterećenje jednofaznih i trofaznih kompenzacijskih uređaja i napajanja radio odašiljača, energetskog opskrbljivača ili pogonskog mrežnog opskrbljivača.

Pojedini mrežni opskrbljivači rade u energetskim mrežama sa zvučnom frekvencijom- uređajima s kružnim upravljanjem ili komandnim frekvencijama.

Oni se koriste kod uklopnih uređaja i spojeva, kako bi se npr. mogla mijenjati tarifa kod ulične rasvjete ili vršiti njezino uključivanje i isključivanje.

Kroz preopterećenje naponske mreže od 50 Hz uslijed takvih radijskih frekvencija, ovi se uklopni uređaji i spojevi navode u posebnim prijamnicima.

Kondenzatori posjeduju frekventno neovisni krug prividnog otpora, koji opada sa rastućom frekveencijom u odnosu 1/f.

Viša frekventna opterećenja mogu imati sljedeće posljedice

  • Kondenzatori se kroz brz, visokofrekventni napon tako jako opterete, da mogu nastati srednje jaka oštećenja
  • Generator koji proizvodi visokofrekventni signal doživi toliko opterećenje, koje izaziva rušenje napona, te postojeći napon više nije dovoljan za izmjenu.

Kako bi se ovakve situacije izbjegle, krugovi za blokiranje zvučne frekvencije moraju općenito biti instalirani u opskrbljivačkim mrežama pred prigušenim kompenzacijskim uređajima, u kojima se emitira sa zvučnim frekvencijama, koje su veće od 200 Hz.

Krugovi za blokiranje zvučne frekvencije su transformatorski spojeni pasivni filteri, koji su u mogućnostima kondenzatora i radijskoj frekvenciji upravo prilagođeni uvjetima u uređaju.
Na temelju vlastitog frekventnog stanja pojavljuje se krug prividnog otpora koji svoj maksimum postiže pri radijskoj frekvenciji.Krug prividnog otpora prigušene kompenzacije sa uključenom TF-blokadom u području radijske frekvencije.

Prednost ovog uređaja je u tome što blokada frekventnih zvukova ukazuje na konstantno stanje blokade na cijelom uređaju za emitiranje, što znači da je kod uobičajenog uređaja dozvoljeno ugraditi prepreku kod glavnog dovoda, koji pak mora biti od koristi kod ukupnog emitiranja.

Krugovi za blokiranje zvučne frekvencije su jednofazni ili trofazni pasivni filteri koji se priključuju na kondenzatore uređaja kod jalove struje i kompenzacijske uređaje. Oni se obično ugrađuju transformatorski spojeni i isto tako mogu biti korišteni kod prigušenih i neprigušenih uređaja.

Blokade frekventnih zvukova onemogućavaju da visokofrekventne radijske frekvencije nedozvoljeno opterete kondenzatore kao i radijske uređaje.