Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


CODEFON

Digitalna portafonija

Naši portafoni se sastavljaju iz jednog tipa telefona, jedne centralne jedinice i jedne napojne jedinice. Svaki tip je opremljen sa individualnim kodom za otvaranje brave. Digitalna centralna jedinica ne sadrži mehaničke pokretne dijelove te zbog toga nije potrebno održavanje. Naši proizvodi nude znatno više funkcija od sličnih portafona na tržištu za mnogo prihvatljiviju cijenu.

CODEfon porodica dvožičnih portafona ili 1+1 žični sustav

CODEfon centralna jedinica

Karakteristike i usluge

 • 2 žični sustav i 1+1 žični sustav
 • 255 telefona može biti spojeno/1+1 sustav može biti proširen na 16x16 stanova
 • telefon sa ugrađenim mikroprocesorom
 • poziv se izvršava pomoću digitalnog koda
 • vrata mogu biti otvorena pomoću telefona
 • tipkalo na unutrašnjim vratima može se priključiti na centralu
 • kontrolirano osvijetljenje natpisne ploče sa imenima/automatski se uključuje u mraku
 • svaki stan ima pripadajući brojčani kod/šifru pomoću koje svaki stanar može otvoriti vrata izvana bez mehaničkog ključa
 • program može biti izrađen preko tipkovnice
 • u slučaju kad postoji više vrata, više centrala se može uključiti u sustav
 • dodatni zvučnik može biti priključen na telefon
 • zvono na vratima može biti priključeno u sustav

Centralna jedinica/centrala

Centralna jedinica i natpisna ploča sa imenima ugrađeni su u kučište izrađeno od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija je predviđena za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid, sa štitnikom od kiše.

Napajanje je izvedeno pomoću transformatora 220/12 V AC. Svi telefoni moraju biti spojeni paralelno, vodeći računa o polaritetu. U slučaju telefona sa 1+1 sustavom, pojedini vodiči priključuju se na numerirane točke modula (brojevi L1, L2, L3...), a zajednički vodič na točku K modula.

Tipkalo za otvaranje vrata može biti bilo koje, ali sa jednim radnim kontaktom. Pritiskom na tipkalo, magnetska brava na vratima može se otvoriti iznutra. Osvijetljenje na ulazu može se priključiti na nekoliko natpisnih ploča sa imenima. Osvijetljenje se uključuje automatski u mraku. Elektromagnetska brava na izlazu ima poseban osigurač tako da u slučaju prekida električnog kruga portafon i dalje ostaje u funkciji. Isto kao i natpisna ploča sa imenima tako se i magnetska brava napaja sa 12 V AC aktiviranjem releja.
Na centralnoj jedinici postoje tri trimer potenciometra. Pomoću njih, neovisno jedan od drugog mogu se podešavati glasnoća zvučnika i mikrofona. Pomoću potenciometra za balans može se postići najveća jasnoća. Sustav je pogodan za upravljanje više vrata pri čemu je između centrala potreban samo jedan vodič za prijenos informacija. U radu će biti ona centrala sa koje je došao prvi poziv, dok će na drugoj centrali jasno biti vidljiv tekst OFF.

Karakteristike digitalnih telefona

Telefoni su mikroprocesorski upravljani. Na zvonjenje, centrala šalje telefonu broj stana u obliku digitalnog koda, koji se zatim uspoređuje sa digitalnim kodom prethodno postavljenim pomoću kratkospojnika (jumpera). Mikroprocesor je opremljen sa efikasnim programom za prepoznavanje greške tako da je pogrešno zvonjenje praktično nemoguće. Broj stana može biti postavljen pomoću kratkospojnika koji se nalazi na panelu. Težinska vrijednost (ponderi) kratkospojnika u telefonu raste idući od dna prema gore.

Pomoću ovih težinskih vrijednosti mogu se postaviti svi stanovi ( 1 - 255 ). Zbroj težinskih vrijednosti pojedinih kratkospojnika daje pozivni broj.- Nadalje, postoji mogućnost priključenja dodatnog zvučnika na telefon, omogućeno je funkcioniranje zvona na vratima prije otvaranja vratiju.

Kodiranje i ožičavanje 1+1 modula

Ožičavanje je vrlo jednostavno: na osnovu nacrta linije napajanja (+ i -) bit će priključene na identično označene točke modula, dok će njihov zajednički vodič označen sa K biti spojen na telefon. Ako postoji više modula u sustavu, potrebno je međusobno priključiti njihove točke označene slovom I. Na točke L0, L1, L2,..... modula priključit će se pojedinačno vodiči telefona.
Pomoću kratkospojnika koji se nalazi na modulu na isti način kao i za telefone na modulima, može se zapisati pozivni broj telefona. Broj postavljen kratkospojnikom na jednu od težinskih vrijednosti 1,2,.....128 bit će pridodan brojevima L0, L1, L2 koji se nalazi na modulu, a njihov zbroj bit će pozivni broj za stan (npr. kratkospojnik je postavljen na težinsku vrijednost 15, tada je pozivni broj stana povezanog sa točkom L0 = 15, za L1 = 16, za L2 = 17 itd.

Način rada sustava

Kod poziva, broj stana treba otipkati na tipkovnici, a nakon 3 sekunde centrala će zazvoniti. Telefon će provjeriti poziv od centralne jedinice i tek poslije toga će se čuti zvonjenje. Ako je pozvan pogrešan broj (veći od 255), centrala će ispisati tekst - ERR. Ako je pozivni broj ispravan, ali traženi broj telefona nije uveden u sustav, tada će se na displeju centrale pojaviti tekst - OFF. Ako pozvani telefon postoji u sustavu zvonjenje će se aktivirati. Ako pozvana osoba uzme u ruku slušalicu, mikrofon i zvučnik će se uključiti, a konverzacija može započeti. Ako se u toku zvonjenja nitko ne javi u toku predviđenog vremena, veza će biti automatski prekinuta. U toku razgovora stanar može pritiskom tipke na telefonu otvoriti magnetsku bravu. Veza se može zavrašiti odlaganjem slušalice na svoje mjesto ili na centrali pritiskom na tipku - DEL.
POZOR! Znak greška ne displeju - EEE, označava da je došlo do kratkog spoja na električnom krugu.

Rad kodirane brave

Centrala omogućava otvaranje magnetske brave pomoću koda na njezinoj tipkovnici. Kod se sastoji od 4 broja. Nakon pritiska na tipku KEY na displeju će se prvo pojaviti broj stana, a nakon toga kod sastavljen od 4 broja. Svaki stan ima kod za otvaranje brave koji je programiran od strane proizvođača prema slučajnoj sekvenci.

Upute za programiranje

Svaka centrala ima individulni reset kod (kod za poništavanje) koji se sastoji od brojeva. Ovaj kod se može promjeniti te vratiti na predhodno stanje. Za vraćanje na predhodno stanje potrebno je prekinuti napajanje centralne jedinice, a nakon toga kratkospojnikom treba dovesti napon na panel. Poslije toga kratkospojnik će biti odspojen.

Za detalje posjetite adresu: www.codefon.hu